วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสร้างองค์กรความรู้  
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญา   ความรู้คู่คุณธรรม