คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
นายวีรยุทธ  ชูจิตร                                                                          ประธานนักเรียน
นายศราวุฒิ  รักชาติ                                                                          รองประธาน
นางสาวสุธัญญา  นกหงษ์                                                                  เลขานุการ
นายวุฒิพงศ์  เหลืองอ่อน                                                                    กรรมการ
นายวรเทพ  ทองภู                                                                             กรรมการ
นางสาวนิภาพร  เมนัส                                                                        กรรมการ
นายธนกิจ  หัวใจ                                                                                กรรมการ
นางสาววันวิสา  สมชิต                                                                        กรรมการ
นางสาวอนงค์ลักษณ์  พุกอิน                                                               กรรมการ
นางสาวนิภาพร  เมนัส                                                                         กรรมการ
นางสาวอนงค์ลักษณ์  พุกอินทร์                                                            กรรมการ
นางสาวสุวรรณ๊  นาคูณ                                                                        กรรมการ