ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนอุทกวิทยาคม ใช้อักษรย่อ "อ.ว."
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี บนที่ดินของวัดอุทกเขปสีมาราม ซึ่งประชาชนและเจ้าอาวาสทั้ง 3 วัด คือ วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วัดเขาบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และวัดอุทกเขปสีมาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ซื้อไว้เพื่อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะ มีเนื้อที่จำนวน 20 ไร่ 86 ตารางวา ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2522 เปิดสอนเป็นวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีนักเรียน ม.1 จำนวน 83 คน มี 2 ห้องเรียน  ครูใหญ่คนแรก คือ นายสมดุล ทำเนาว์ มีครู 5 คน ในปีการศึกษาแรกไม่มีอาคารเรียน ต้องขอใช้อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนอุทกวิทยากร ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดอุทกเขปสีมาราม เป็นสถานที่เรียนไปก่อน   ในปีต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน 6 ห้อง  และมีการก่อสร้างอาคารเรียนดังนี้ 

    ปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. จำนวนครึ่งหลัง  และเข้าโครงการ มพช.2 รุ่นที่ 4 ซึ่งได้รับงบประมาณมาต่อเติมอาคารเรียน  โรงฝึกงาน  และปรับปรุงถนนภายในสนามฟุตบอล 
ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108 ล.  จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2539  สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์  จากเงินบริจาค
                ปี พ.ศ. 2540  ก่อสร้างเรือนพยาบาล  จากเงินบริจาค  จำนวน 1 หลัง
                ปี พ.ศ. 2541  ก่อสร้างห้องประชุมอเนกประสงค์ (ห้องสมุด) จากเงินบริจาค
ปี พ.ศ. 2543  ได้งบประมาณเพื่อก่อสร้างหอประชุมโรงอาหาร (โรงยิม)  จำนวน 1 หลัง
                ปี พ.ศ. 2552  ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง จากเงินบริจาค
                ปี พ.ศ. 2553  ปรับปรุงสนามฟุตบอล ทาสีอาคารเรียน แบบ 216 ค. ปูกระเบื้องอาคารเรียน
แบบ 108 ล.  จากเงินบริจาค       

ปัจจุบันโรงเรียนอุทกวิทยาคมมีบุคลากรประจำการประกอบด้วยครูจำนวน 11 คน พนักงานราชการ จำนวน    1 คน    ครูอัตราจ้างจำนวน    1 คน    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  นักเรียน จำนวน  54   คน  นักการภารโรง จำนวน 0 คน อาคารถาวรแบบ 216 ค. 1 หลัง  อาคารเรียนแบบ 108 ล. 1 หลัง  หอประชุมโรงอาหาร (โรงยิม) 1 หลัง  อาคารฝึกงาน 1 หลัง 3 หน่วย  เรือนพยาบาล 1 หลัง  บ้านพักครู 6 หลัง  บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง  ห้องน้ำ ห้องส้วม 3 หลัง  ศาลาไทยพักร้อน  1 หลัง