วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชยา 
                                                          ความรู้ คู่คุณธรรม
                                            สุวิชาโน ภว โหติ แปลว่า ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ

วิสัยทัศน์ 

สร้างเอกลักษณ์ สืบสานวัฒนธรรม พัฒนาทักษะชีวิต ต่อต้านยาเสพติด
ใกล้ชิดสิ่งเเวดล้อม อยู่อย่างพอเพียงสู่การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)