พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ:  
                                                                                             

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2.   เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย
3.   ปลูกฝังผู้เรียนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4.   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
5.   ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ การเรียนรู้ 
6.   พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพ
7.   เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8.   ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์:

       ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  เป็นคนดี  มีความเป็นไทย  สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน