เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
                                           ม่วงขาวของเราดูเด่น สง่าเป็นศักดิ์ศรีชาวชล พลิ้วน้ำทิวสน พลิ้วน้ำทิวสน 
                                                         พวกเราทุกคนชื่นชมยินดี พวกเราทุกคนชื่นชมยินดี 
                                                        มาเถิดพวกเราพี่น้อง มาร่วมปรองดอง สมาน สามัคคี
                                                        ร่วมใจร่วมจิต อุทิศช่วยกันเต็มที่ เพื่อให้โรงเรียนเรานี้
                                                       ชื่อเสียงดีลือเลื่องตลอดไป ชื่อเสียงดีลือเลื่องตลอดไป 
                                                              อุทกวิทยาคมนี้ เป็นนามน้องพี่ติดตรึงซึ่งใจ
                                                     ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิไล ยึดมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิไล 
                                                   เราต่างพร้อมใจ พลีให้อุทกวิทยาคม พลีให้อุทกวิทยาคม