ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1020080329
รหัส Smis 8 หลัก :   20022006
รหัส Obec 6 หลัก :   080329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   อุทกวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Utokwittayakom
ที่อยู่ :   หมู่ที่   4   บ้านวัดน้ำ
ตำบล :   วัดโบสถ์
อำเภอ :   พนัสนิคม
จังหวัด :   ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :   20140
โทรศัพท์ :   038163216
โทรสาร :   038163216
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   5 เมษายน 2522
อีเมล์ :   utokschool@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.utokwittayakom.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   สหวิทยาเขตชลบุรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   วัดโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:      40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      7 กม.