คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายชวลิต  ธรรมรักษ์

ประธานคณะกรรมการ

2

พระชลญาณมุนี,ดร.
เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

3

นายอนันต์เอก  รัตนเดชพงศ์สินธุ์

ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น

4

นายขจร  จงมีสุข

ผู้แทนชุมชน

5

พลโทสุวินัย  นิภาวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นางสาวลาวัลย์   นาคสินธุ์

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

นายสุภฤกษ์  ทองนพคุณ

ผู้แทนผู้ปกครอง

8

นางกุหลาบ  มุกดาหาร

ผู้แทนครู

9

นางบุญเกิด  กลมทุกสิ่ง

กรรมการและเลขานุการ