คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายชวลิต  ธรรมรักษ์

ประธานคณะกรรมการ

2

พระชลญาณมุนี  เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

3

นายอนันต์เอก  รัตนเดชพงศ์สินธุ์

ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น

4

นายขจร  จงมีสุข

ผู้แทนชุมชน

5

พลโทสุวินัย  นิภาวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายยงยุทธ  ตาดเดิม

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

นายสาโรจน์   พุกอิน

ผู้แทนผู้ปกครอง

8

นางวันทนา  แจ่มกังวาล

ผู้แทนครู

9

นางณัฐชา  จันทร์ดา

กรรมการและเลขานุการ