คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
                                                                                                    ประธานนักเรียน
                                                                                                      รองประธาน
                                                                                                       เลขานุการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ