คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
นายวีรยุทธ  ชูจิตร                                                                          ประธานนักเรียน
นายศราวุฒิ  รักชาติ                                                                          รองประธาน
                                                                                                       เลขานุการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ
                                                                                                        กรรมการ