เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอุทกวิทยาคม
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอุทกวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3,4
ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1
วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
3
วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
2
วัดโบสถ์อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
4
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
5
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
6
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
7
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
8
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
9
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
10
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
11
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
1,2
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
3,4
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
5,6
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
7,8
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
9
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
3,4
ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1,2
ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
5,6
ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
7,8
ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1,2
ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3,4
ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3,4
ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1
วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
3
วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
2
วัดโบสถ์อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
4
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
5
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
6
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
7
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
8
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
9
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
10
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
11
ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
1,2
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
3,4
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
5,6
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
7,8
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
9
ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
3,4
ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1,2
ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
5,6
ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
7,8
ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
1,2
ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3,4
ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี