ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 17.59 KB 10
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 18
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24.99 KB 71
ปพ 5 ม.5 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 267.84 KB 93
ปพ 5 ม.4 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 272.41 KB 96
ปพ 5 ม.3 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 272.41 KB 113
ปพ 5 ม.2 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 280.59 KB 98
ปพ 5 ม.1 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 281.63 KB 111
เทคนิคด้านทักษะชีวิต 75
เทคนิคการใช้ภาษาต่างประเทศ 74
เทคนิคด้านการคิดขั้นสูง 69
เทคนิคด้านการคิดพื้นฐาน 73
เทคนิคด้านการอ่าน 70
เทคนิคการอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 66
เทคนิคการใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 62
เทคนิคการใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 86
เทคนิคการแสวงหาความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 176
เทคนิคการใช้เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 92
เทคนิคการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 77
เทคนิคการคิดเลขเร็ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 67
แบบขอใช้รถ Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 73
แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 80.56 KB 94
รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 31.79 KB 86