ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 17.59 KB 17
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 28
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24.99 KB 77
ปพ 5 ม.5 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 267.84 KB 102
ปพ 5 ม.4 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 272.41 KB 104
ปพ 5 ม.3 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 272.41 KB 121
ปพ 5 ม.2 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 280.59 KB 107
ปพ 5 ม.1 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 281.63 KB 118
เทคนิคด้านทักษะชีวิต 82
เทคนิคการใช้ภาษาต่างประเทศ 80
เทคนิคด้านการคิดขั้นสูง 76
เทคนิคด้านการคิดพื้นฐาน 82
เทคนิคด้านการอ่าน 79
เทคนิคการอยู่อย่างพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 74
เทคนิคการใฝ่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 71
เทคนิคการใฝ่เรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 112
เทคนิคการแสวงหาความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 299
เทคนิคการใช้เทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 105
เทคนิคการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 85
เทคนิคการคิดเลขเร็ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 77
แบบขอใช้รถ Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 81
แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 80.56 KB 102
รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 31.79 KB 97