คณะผู้บริหาร

ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทรา กระแสร์
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน