คณะผู้บริหาร

ดร.ณัฐชา จันทร์ดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทรา กระแสร์
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน