กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.หญิง เจนจิรา มาเรือน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย