กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุหลาบ มุกดาหาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปณตพล สุเมทานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0