กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์