กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเมธาวี คัมภิรานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิประภา ขวัญบาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0