กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนัฐ หัสเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ