กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนัฐ หัสเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร มุกดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0