กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสาธิต ดวงจำ
พนักงานราชการ