กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทรา กระแสร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชารินีย์ นทีธารทอง
ครูผู้ช่วย