กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทรา กระแสร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชารินีย์ นทีธารทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0